TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Ochrana osobných údajov

Dokument o ochrane osobných údajov (OOÚ) je vypracovaný podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR alebo Nariadenie) a podľa ustanovení zákona 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len ZoOOÚ)Obsahuje opatrenia, ktoré sa naša spoločnosť zaviazala dodržiavať, keďže je podľa článku 24 GDPR s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb zodpovedná, aby zabezpečila a bola schopná preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR.

Prevádzkovateľ:
Názov: Ing. Turner Peter - CONTACT
Sídlo: prev. Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno
IČO: 14071100
Živnostenský register: ŽR č. 401-3251
DIČ: 1020365786, IČ DPH: SK1020365786
(ďalej len prevádzkovateľ)

Dozorný orgán:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán“)

Prevádzkovateľ zodpovednú osobu neurčuje, nakoľko nespĺňa ani jednu z podmienok kapitoly 4 oddiel 4 Nariadenia GDPR.

Vymedzenie základných pojmov


dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú,

prevádzkovateľom každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov,

sprostredkovateľom každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,

spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,

súhlasom dotknutej osoby akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov

informačným systémom akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe,

obmedzením spracúvania osobných údajov označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

profilovaním akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom,

pseudonymizáciou spracúvanie osobných údajov spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, ak sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osobné údaje nebolo možné priradiť identifikovanej fyzickej osobe alebo identifikovateľnej fyzickej osobe,

šifrovaním transformácia osobných údajov spôsobom, ktorým opätovné spracúvanie je možné len po zadaní zvoleného parametra, ako je kľúč alebo heslo,

online identifikátorom identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu dotknutej osoby a na jej identifikáciu,

porušením ochrany osobných údajov porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene alebo k neoprávnenému poskytnutiu prenášaných, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim,

príjemcom každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov,

treťou stranou každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje,

Zásady spracúvania osobných údajov (článok 5 GDPR)


Naša spoločnosť bude dodržiavať nasledovné zásady spracúvania osobných údajov:

Zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť (článok 5 ods.1 písm. a) GDPR)


Osobné údaje budú spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

Zákonnosť spracúvania (článok 6 GDPR)

Naša spoločnosť sa zaviazala spracúvať údaje len zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov našou spoločnosťou bude zákonné a to zabezpečením, že sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:
a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písmeno c ZoOOÚ)
d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;
e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
f) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Právne základy pre jednotlivé účely spracovania osobných údajov sú definované v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Zásada obmedzenia účelu (článok 5 ods.1 písm. b) GDPR)


Naša spoločnosť bude získavať osobné údaje len na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. Naša spoločnosť informuje dotknutú osobu o účele spracúvania osobných údajov pred ich spracúvaním.

V časti mapovanie osobných údajov sme si stanovili účely spracovania jednotlivých IS a osobné údaje budeme spracúvať len na účely uvedené v tejto časti.

Zásada minimalizácie osobných údajov (článok 5 ods.1 písm. c) GDPR)


Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby toto spracúvanie primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

S cieľom zabezpečiť minimalizáciu osobných údajov sa naša spoločnosť rozhodla zanalyzovať, či sú spracovávané údaje primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

Výsledky analýzy minimalizácie údajov sú uvedené v záznamoch o spracovateľských činnostiach.

Zásada správnosti (článok 5 ods.1 písm. d) GDPR)


Naša spoločnosť bude spracúvať osobné údaje tak, aby boli správne a podľa potreby aktualizované; a prijme primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Na zabezpečenie zásady správnosti má naša spoločnosť v písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov nasledovnú formuláciu:

„Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

Zásada minimalizácie uchovávania (článok 5 ods.1 písm. e) GDPR)


Osobné údaje bude naša spoločnosť uchovávať vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti (článok 5 ods.1 písm. f) GDPR)


Osobné údaje budú v našej spoločnosti spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Zásada zodpovednosti (článok 5 ods. 2 GDPR)


Naša spoločnosť je zodpovedná za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinná tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov (článok 7 GDPR)


Spoločnosť zabezpečí splnenie nasledovných podmienok pri vyjadrení súhlasu dotknutou osoboua) súhlas so spracúvaním osobných údajov musí byť vyjadrený slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle.
b) žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho.
c) dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Podmienky uplatniteľné na súhlas dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti (článok 8 GDPR)


Ak sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. a), v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti adresovanou priamo dieťaťu je spracúvanie osobných údajov dieťaťa zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takéto spracúvanie je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil nositeľ rodičovských práv a povinností.Naša spoločnosť vynaloží primerané úsilie, aby si v takýchto prípadoch overila, že nositeľ rodičovských práv a povinností vyjadril súhlas alebo ho schválil, pričom zohľadní dostupnú technológiu.

Naša spoločnosť poskytne dotknutej osobe pri spracúvaní osobných údajov nasledovné informácie:
a) údaje o našej spoločnosti
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby
c) účely spracúvania
d) právny základ spracúvania
e) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
f) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
g) v relevantnom prípade informácia o tom, že naša spoločnosť zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
h) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
i) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
j) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
k) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
l) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
m) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Právo na opravu (článok 16 GDPR)


Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 GDPR)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)


Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)


Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať (článok 21 GDPR)


Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 GDPR)


Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Zodpovednosť PREVÁDZKOVATEĽA (článok 24 GDPR)


Naša spoločnosť sa ako prevádzkovateľ zaväzuje dodržiavať nasledovné všeobecné povinnosti:
a) S ohľadom na povahu, rozsah a účel spracúvania osobných údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva fyzickej osoby sa zaväzujeme prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s GDPR.
b) Uvedené opatrenia budeme podľa potreby aktualizovať.
c) Budeme pravidelne preverovať trvanie účelu spracúvania osobných údajov a po jeho splnení bez zbytočného odkladu zabezpečiť výmaz osobných údajov
d) Naša spoločnosť bude zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana osobných údajov (článok 25 GDPR)

Naša spoločnosť sa zaväzuje pred spracúvaním osobných údajov zaviesť a počas spracúvania osobných údajov mať zavedenú špecificky navrhnutú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení, napríklad aj vo forme pseudonymizácie, na účinné zavedenie primeraných záruk ochrany osobných údajov a dodržiavanie nariadenia GDPR.

Naša spoločnosť sa zaväzuje pri špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov zohľadniť najnovšie poznatky ochrany osobných údajov, náklady na vykonanie opatrení, povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov a riziká spracúvania osobných údajov s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou, ktoré spracúvanie osobných údajov predstavuje pre práva dotknutej osoby.

Naša spoločnosť sa zaväzuje zaviesť štandardnú ochranu osobných údajov, ktorá spočíva v prijatí primeraných technických a organizačných opatrení na zabezpečenie spracúvania osobných údajov len na konkrétny účel, minimalizácie množstva získaných osobných údajov a rozsahu ich spracúvania, doby uchovávania a dostupnosti osobných údajov. Naša spoločnosť zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

Náš e-shop je hostingovaný na serveroch spoločnosti WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928. Zásady pre ochranu osobných údajov tejto firmy nájdete na stránke https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov. Údaje sú zabezpečené a zálohované.

Sprostredkovatelia (článok 28 GDPR)


Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov, ktorí v jej mene spracovávajú osobné údaje. Ide napríklad o účtovnícke a právnické spoločnosti.

Pre našu spoločnosť spracovávajú údaje nasledovní sprostredkovatelia:• SplusK, s.r.o., Budovateľská 1417/48, 945 01 Komárno, IČO: 45995885, (účtovnícka spoločnosť)
• GLS General Logistics System Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO: 36624942 (prepravná spoločnosť)
• Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124, (prepravná spoločnosť)
• Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

Naša spoločnosť bude využívať len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Podmienky spracovávania osobných údajov


V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania a právneho základu spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (konkrétny rozsah osobných údajov využívaných na príslušný účel je uvedený nižšie):
a) Identifikačné údaje (meno, priezvisko, titul, pri firmách aj fakturačné údaje – IČO, DIČ,);
b) Kontaktné údaje (adresa fakturačná, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa);
c) Údaje o bankovom spojení – v prípade reklamácie a vrátenia tovaru;
d) Prihlasovacie údaje do registračného účtu (e-mail);
e) Informácie o aktivitách používateľa v registračnom účte, údaje o objednávkach (preferencie a záujmy používateľa);
f) Informácie o interakcii a spätnej väzbe zákazníka (prezretie určitej ponuky, prejavenie záujmu o určitý produkt, požiadavky, sťažnosti, reklamácie);
g) Ďalšie údaje poskytnuté zákazníkom v súvislosti s využívaním produktov a služieb alebo riešením zákazníckych požiadaviek.

Naša spoločnosť sa v tomto kroku rozhodla definovať, aké osobné údaje spracúva, aby bola schopná zanalyzovať spracúvanie osobných údajov a zabezpečiť súlad s GDPR.

Osobné údaje spracovávame v e-shope v informačných systémoch (IS). IS zákazníci , IS marketing, IS online identifikátory.

IS ZÁKAZNÍCI

Aké osobné údaje spracovávame?
Pri nákupe tovaru prostredníctvom nášho e-shopu spracovávame bežné osobné údaje, konkrétne ide o nasledovné Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, titul, fakturačná adresa, doručovacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade vybavenia reklamácií  evidujeme aj číslo Vášho bankového účtu a údaje o reklamovanom tovare.

Aký je účel spracúvania týchto osobných údajov?
Zmluvné a predzmluvné vzťahy, vystavenie daňového dokladu, plnenie zmluvy o kúpe tovaru, vybavenie reklamácií – na základe nášho oprávneného záujmu a z dôvodu plnenia si právnej povinnosti (viď nižšie: Spracovanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a oprávnených záujmov)

Právny základ spracovateľskej činnosti
článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Príjemcami osobných údajov sú:
• SplusK, s.r.o., Budovateľská 1417/48, 945 01 Komárno, IČO: 45995885, (účtovnícka spoločnosť)
• GLS General Logistics System Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec, IČO: 36624942 (prepravná spoločnosť)
• Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36631124, (prepravná spoločnosť)

Naša spoločnosť bude využívať len sprostredkovateľov poskytujúcich dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Lehota na výmaz osobných údajov:
Na základe právneho základu spracovateľskej činnosti

Oprávnený záujem

Spracovanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a oprávnených záujmov

Prevádzkovateľ spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa a prípadne aj číslo účtu pre vybavenie reklamácií

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy aj bez udelenia súhlasu.Prevádzkovateľ spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.

Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v každom obchodnom oznámení odvolať - odhlásiť. K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané spoločnosťou Ing. Turner Peter – CONTACT, so sídlom prevádzky Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno, IČO 14071100, zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom 401-3251 ako Prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje spracúvajú tiež spracovatelia:

SplusK, s.r.o., Budovateľská 1417/48, 945 01 Komárno (účtovnícka spoločnosť)
GLS General Logistics System Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 96221 Lieskovec (prepravná spoločnosť)
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1

IS MARKETING

V prípade, že obdržíme Váš súhlas pre zasielanie obchodných e-mailov – napríklad o našich akciách, zvýhodnených cenách, prieskume o spokojnosti s tovarom či komunikáciou a zľavách na základe Vášho súhlasu „Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania e-mailových obchodných oznámení“ , budeme Vám na Vašu e-mailovú adresu takého obchodné e-maily zasielať.

Aké osobné údaje spracovávame?
Meno, priezvisko, e-mailová adresa

Aký je účel spracúvania týchto osobných údajov?
Zasielanie obchodných správ na Vašu e-mailovú adresu – akcie, novinky, zľavy, prieskum spokojnosti so zakúpeným tovarom a komunikáciou, akcie na tovar za zvýhodnené ceny, ....
Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínska 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorazovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenia zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia. Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na stránke https://www.heurekashopping.sk/pre-zakaznikov/podmienky-pouzivania-pre-zakaznikov/ochrana-sukromia

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. V prípade, že nesúhlasíte so zasielaním správ – dotazníkov spokojnosti v rámci programu Overené zákazníkmi od Heureky, zaškrtnite check-box pri objednávaní tovaru, že nesúhlasíte so zaslaním dotazníka v rámci programu Overené zákazníkmi. Ďalšou možnosťou je vyjadriť Váš nesúhlas odhlásením sa v pätičke každého e-mailu.

Pre zasielanie e-mailových správ marketingového charakteru používame aj MailerLite.com, ktorý spracúva pomocou štandardných technológií odosielanie správ. Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na stránke https://www.mailerlite.com/privacy-policy. V pätičke každého obchodného oznámenia sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz a správy Vám ďalej nebudeme zasielať.

Právny základ spracovateľskej činnosti
článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

Príjemcami osobných údajov sú:
• UAB MailerLite, Paupio st. 46, 11341 Vilnius, Litovská republika, LT100007448516, ICO: 302942057
• Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

Lehota na výmaz osobných údajov:
Počas trvania registrácie

IS ONLINE IDENTIFIKÁTORY

Zisťovanie údajov
Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v nutnom rozsahu. Okrem toho sa ukladajú údaje aj automaticky: typ a verzia prehliadača, používaný operačný systém, IP adresa. Tieto údaje pri ukladaní nie sú spájané s osobou. Pri prenose dát používame bezpečnostný protokol

Súbory cookies

Táto webová stránka zhromažďuje a uchováva údaje o používateľoch webu pre účely štatistiky, optimalizácie a marketingu, merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach, základné funkčnosti webových stránok a to nástrojmi spoločnosti Google, prípadne iných. Získané údaje sú anonymné a nie je ich možné priradiť ku konkrétnemu používateľovi ani ním používateľa jednoznačne identifikovať.

Bližšie informácie o zásadách zberu a spracovania osobných údajov spoločnosťou Google sa dočítate na stránke https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk)Viac informácií o súboroch cookies získate na stránke:  https://www.aboutcookies.org/

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré ukladá webová lokalita vo vašom zariadení pri prezeraní webu. Do súborov cookies sa zaznamenávajú také údaje, ktoré uľahčujú používanie webovej stránky. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách, aby ste pri opakovanej návšteve webovej stránky nemuseli niektoré údaje opätovne uvádzať. Analytické cookies sa používajú na zostavenie anonymných, súhrnných štatistík a prehľadov o používaní webovej lokality. Vďaka súborom cookies môžeme webové stránky optimalizovať a upravovať tak, aby sme zvýšili váš užívateľský zážitok.

Druhy cookies
Nevyhnutné cookies – nevyhnutné alebo technické cookies sú potrebné k tomu, aby užívateľ mohol využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.Analytické cookies – pri prezeraní webovej stránky sa údaje o návšteve zapíšu do analytických nástrojov (Google Analytics a iné), kde sa zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky. Ak používateľ nesúhlasí so zaznamenávaním jeho návštevy webovej stránky, v nastaveniach cookies má možnosť vypnúť analytické cookies.

Funkčné cookies – pomáhajú zlepšovať užívateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte prácne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne pre potreby tejto webovej lokality a sú plne anonymizované.

Reklamné cookies – zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej lokality a klienta. Návštevníkom webovej stránky odporúčame zapnúť zber reklamných cookies pre lepší užívateľský zážitok a pre zobrazovanie relevantných reklám.

Ďalej do vášho zariadenia ukladáme cookies z nášho webu, ktoré nám umožňujú:• sledovať návštevnosť nášho webu, jeho jednotlivých stránok, vytvárať štatistiky a prehľady a merať účinnosť reklamy,
• zobrazovať vám rôzne varianty nášho webu, ak testujeme nové funkcionality,
• prispôsobovať pre vás obsah nášho webu, napríklad vám zobraziť prednostne produkty, ktoré ste si už prezreli, a zobrazovať vám ďalšie ponuky na mieru na našom webe,

Umožňujeme uložiť cookies tretím stranám, ktoré ich môžu použiť:
• k zberu údajov o vašom správaní na našom webe a na ďalších webových stránkach,
• pre zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach, než je náš web,
• k prepojeniu so sociálnymi sieťami ako Facebook, vrátane automatického prihlásenia, zabezpečenie funkcií ako je tlačidlo "Páči sa mi to" alebo odoslanie notifikácií súvisiacich s vykonanou objednávkou a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielenej reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach, než je náš web.

Je používanie cookies bezpečné?

Súbory cookies používa väčšina webových lokalít a ich používanie je pri rešpektovaní platnej legislatívy absolútne bezpečné. K dátam uvedených v súboroch cookies má prístup jedine prevádzkovateľ webovej stránky, klient a poskytovatelia externých nástrojov nevyhnutých k správnemu fungovaniu webovej stránky. Pri výrobe a správe webovej stránky sú používané výhradne také nástroje, ktorých autor, prípadne sprostredkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.

Mám možnosť vypnúť, prípadne vymazať všetky cookies?

Áno, súbory cookies môžete úplne zakázať, prípadne vymazať históriu cookies priamo vo vašom internetovom prehliadači. Bližšie informácie a návody k tomu, ako je možné vypnúť či vymazať cookies sa dočítate priamo na webovej stránke či v dokumentácii vami používaného internetového prehliadača.

Ak nechcete, aby boli súbory cookies uložené vo vašom počítači, môžete zmeniť nastavenia vášho prehliadača, aby sa na pevnom disku neukladali žiadne súbory cookies a všetky existujúce súbory cookies sa vymazali.

Nižšie nájdete odkazy, ako zakázať súbory cookies v prehliadačoch:
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk)
Opera (https://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html)

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenia. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Cookies sú ukladané na dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na stránke: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na stránke: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné na stránke: https://policies.google.com/technologies/ads

UAB MailerLite, Paupio st. 46, 11341 Vilnius, Litovská republika, LT100007448516, ICO: 302942057 podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.mailerlite.com/privacy-policy

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET - REGISTRÁCIA

Na našej stránke máte možnosť vytvoriť si svoj užívateľský účet registráciou, osobné údaje sa poskytujú dobrovoľne, na základe súhlasu. Pri registrácii na základe Vášho vyjadreného súhlasu „SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY REGISTRÁCIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU“ môžete spravovať Vaše užívateľské konto, zapojiť sa do vernostného programu, upravovať, meniť či zrušiť Vaše údaje a prezerať históriu vašich objednávok.

Aké osobné údaje spracovávame?
Meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa, história objednávok – teda Vami nakúpený tovar, množstvo a cena tovaru v čase kúpy, prípadné reklamácie a spôsob dodania a platby Aký je účel spracúvania týchto osobných údajov?

Vytvorenie užívateľského konta na web stránke prevádzkovateľa. Administrácia – spravovanie užívateľského konta, poskytnutie pohodlnejšieho nákupného zážitku, informácie o nakúpenom tovare, jeho množstve, cene a dátume nákupu, spôsobe dodania a platby, možnosť zmeny hesla, história objednávok, vernostný program

Právny základ spracovateľskej činnosti

článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

Príjemcami osobných údajov sú:
Žiadni príjemcovia, spracovateľom týchto osobných údajov je výlučne prevádzkovateľ
Lehota na výmaz osobných údajov:
Doba platnosti súhlasu je obmedzená trvaním užívateľského konta a trvaním registrácie

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY

Podmienky ochrany osobných údajov sú v súlade s článkom 13 GDPR.

Článok I.

Úvodné ustanovenia


Prevádzkovateľom je spoločnosť Ing. Turner Peter – CONTACT, prev. Hradná 3, Komárno, IČO: 14071100, DIČ: 1020365786, IČ DPH SK 1020365786, číslo ŽR 401-3251

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Ing. Turner Peter – CONTACT, prev. Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno, e-mail: katalog@usarmy.sk, telefón: +421 905 544 638

Prevádzkovateľ zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ neurčuje zodpovednú osobu, nakoľko nespĺňa ani jednu z podmienok kapitoly 4 oddiel 4 Nariadenia GDPR.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ


Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vybavenie objednávky a uzatvorenie zmluvy na základe objednávky.

Článok III

Práva dotknutej osoby


Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.
Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:
a) písomne zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa uvedenú v kontaktoch
b) elektronicky zaslaním e-mailu na katalog@usarmy.sk
c)telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 544 638

Účel spracúvania OÚ Právny základ na spracovanie článok 6 ods. 1 GDPR zákony v znení neskorších predpisov Kategórie dotknutých osôb Kategória OÚ Doba uchovávania OÚ Kategória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladu článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPRzákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe účtovnícka spoločnosť, Slovenská pošta, prepravná spoločnosť
zmluvné a predzmluvné vzťahy článok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy zákazníci bežné osobné údaje lehota uvedená v zmluve žiadni príjemcovia
reklamácie článok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník zákazníci bežné osobné údaje podľa zákona uvedeného v právnom základe žiadni príjemcovia
ochrana práv a majetku kamerovým systémom článok 6, ods. 1. písmeno f) GDPR spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa – ochrana práv a majetku zamestnanci, návštevníci predajne, ... bežné osobné údaje 14 dní žiadni príjemcovia
zasielanie marketingových materiálov článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákazníci bežné osobné údaje 3 roky Mailerlite, Heureka
identifikácia užívateľa webstránky článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel návštevníci webstránky bežné osobné údaje 3 roky Google, Facebook
prihlásenie sa užívateľa do online služieb článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel návštevníci webstránky bežné osobné údaje počas trvania registrácie žiadni príjemcovia


Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
- zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,
- vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
- požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
- vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
- požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
- na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
- požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
- na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
- podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

- Zároveň beriete na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Ing. Turner Peter – CONTACT na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Spoločnosť – prevádzkovateľa je možné kontaktovať:
a) písomne zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie
b) elektronicky zaslaním e-mailu na katalog@usarmy.sk
c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 544 638

Právna doložka

Prevádzkovateľom internetových stránok domény usarmy a turner (sk a cz) je Ing. Turner Peter – CONTACT, sídlo: prev. Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno, IČO: 14071100, Živnostenský register: ŽR č. 401-3251, DIČ: 1020365786, IČ DPH: SK1020365786 (ďalej len prevádzkovateľ).

Copyright

- Obsah internetových stránok domény usarmy a turner (sk a cz) je ako v časti tak aj v celku autorským dielom. Výhradné práva na všetky materiály sú majetkom prevádzkovateľa. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametre, obchodné podmienky ani ďalšie časti stránok), ak nie je uvedené inak, v celku ani v častiach nesmie byť kopírovaná alebo inak prezentovaná bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Prevádzkovateľ je oprávneným užívateľom všetkých označení(log, známok ...) umiestnených na týchto stránkach.

Zodpovednosť za informácie

• Prevádzkovateľ sa zrieka zodpovednosti za vecné a technické nepresnosti, či chyby.
• Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny a úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.
• Prevádzkovateľ nenesie voči iným subjektom zodpovednosť za priame i nepriame následky škôd, ktoré vznikli použitím informácií získaných prostredníctvom prevádzkovateľa serveru.
• Prevádzkovateľ nenesie v žiadnom prípade následky ušlého zisku a vzniknutých nákladov prevádzkou alebo ukončením či prerušením činnosti.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
pre ÚČELY ZASIELANIA E-MAILOVÝCH OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ


Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou Ing. Turner Peter – CONTACT, so sídlom prevádzky Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno, IČO 14071100, zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom 401-3251 ako prevádzkovateľom, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách a akciách a o spokojnosti prostredníctvom e-mailu. Osobné údaje budú spracované za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie on-line obchodných oznámení - so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty - správ prieskumov spokojnosti. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania. Obchodné správy marketingového charakteru sú rozposielané prostredníctvom stránky mailerlite.com a správy ohľadne prieskumu spokojnosti prostredníctvom Heureka Shopping, s.r.o. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním listu, e-mailu, alebo kliknutím na odkaz v každom obchodnom oznámení. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo vziať svoj súhlas so spracovávaním kedykoľvek späť, požadovať od Prevádzkovateľa informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracováva, nechať Vaše spracovávané údaje aktualizovať, opraviť alebo požiadať o obmedzenie ich spracovania, požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný a oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov, na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením, v prípade pochybností obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Ing. Turner Peter – CONTACT na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ing. Turner Peter – CONTACT, prev. Hradná 3, 945 01 Komárno. Spoločnosť zodpovednú osobu neurčuje, nakoľko nespĺňa ani jednu z podmienok kapitoly 4 oddiel 4 Nariadenia GDPR. Spoločnosť – prevádzkovateľa je možné kontaktovať:
a) písomne zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie
b) elektronicky zaslaním e-mailu na katalog@usarmy.sk
c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 544 638

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú:
• Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727
• UAB MailerLite, Paupio st. 46, 11341 Vilnius, Litovská republika, LT100007448516, ICO: 302942057

K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči Prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktoch.

„Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.“

Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY REGISTRÁCIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

Týmto udeľujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačná adresa, dodacia adresa, história objednávok spoločnosťou Ing. Turner Peter – CONTACT, so sídlom prevádzky Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno, IČO 14071100, zapísaný v ŽR č. 401-3251.