TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len ako „podmienky“ alebo „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sa vzťahujú na nákup tovaru prostredníctvom e-shopu (internetového obchodu) www.usarmy.sk.
Nákup tovaru v ich zmysle môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby (ďalej „zákazník“ alebo „kupujúci“ alebo spotrebiteľ) bez obmedzenia s tým, že takto uzavreté kúpne zmluvy sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ustanoveniami Reklamačného poriadku a príslušnými platnými právnymi predpismi, ktorými sú najmä Zákon o ochrane spotrebiteľa a Občiansky zákonník a  súvisiace platné právne predpisy.

Prevádzkovateľom stránky www.usarmy.sk je firma CONTACT – Ing. Turner Peter, prevádzka: Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 14071100, IČ DPH: SK 1020365786 (ďalej predávajúci).

Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľmi upravuje Občiansky zákonník a Zákon o ochrane spotrebiteľov a súvisiace platné právne predpisy. Kupujúci, ktorý do objednávky uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ - podnikateľský subjekt - firma, nie ako spotrebiteľ. Vzťahy medzi predávajúcim a podnikateľmi (podľa predchádzajúcej vety) upravuje Obchodný zákonník. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX  49A, 950 50 Nitra 1

I. Spôsob objednávania – nákup tovaru

 • Nákup tovaru môžu zrealizovať fyzické aj právnické osoby.

  Nakúpiť a objednať tovar je možné:

  • osobne v prevádzke predávajúceho,
  • on-line priamo na našich stránkach www.usarmy.sk prostredníctvom nákupného košíka e-shopu 24 hodín denne,
  • e.-mailom na adrese: katalog@usarmy.sk,
  • telefonicky na tel.: +421 905 544 638,
  • písomne na adrese: CONTACT-TURNER, Army-shop, areál JOKEY, Hradná 3, 945 01 Komárno.
 • Vytvorenie, resp. zaslanie objednávky nie je podmienené len registráciou na www.usarmy.sk, pri ktorej zákazník vyplní údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľský subjekt, nie ako spotrebiteľ)! Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Zákazník môže nakupovať aj bez registrácie.
 • Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže predávajúci registračné údaje použiť na zasielanie informácií o zvýhodnených ponukách - zľavách, akciách, novinkách a podobne. Súčasne podľa § 62 ods. 3 o elektronických komunikáciách predchádzajúci súhlas príjemcu elektronickej pošty sa nevyžaduje, ak ide o priamy marketing vlastných podobných tovarov a služieb predávajúceho a kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty predávajúci získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb.
 • Po registrácii bude mať kupujúci vlastné konto, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť na www.usarmy.sk. Toto konto môže zákazník kedykoľvek upravovať, sledovať históriu svojich objednávok. Na základe požiadavky zákazníka môže byť toto konto z databázy vymazané. (pozri Ochrana osobných údajov). Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
 • Všetky objednávky sú považované za záväzné.
 • Pri objednávaní tovaru cez e-shop na stránke www.usarmy.sk si je kupujúci vedomý, že za objednaný tovar je povinný zaplatiť kúpnu cenu a tiež dodatočnú cenu za expedičné náklady, ktorá je aktuálne zverejnená na stránke www.usarmy.sk. Aktuálna cena prepravných nákladov pre spotrebiteľov je uvedená v časti Doručenie tovaru a ceny za prepravu ako aj pred odoslaním objednávky.
 • Po odoslaní objednávky e-mailom alebo prostredníctvom nákupného košíka bude objednávka zaregistrovaná, čím vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim rovnako aj nákupom a zaplatením za tovar a od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z obchodno-reklamačného poriadku, Občianskeho a/alebo Obchodného zákonníka.
 • Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná, o čom bude zákazník informovaný e-mailovým oznámením o prijatí objednávky. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu sa zmluva o kúpe tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie tovaru špecifikovaného v objednávke za tam uvedenú cenu.
 • Vlastnícke právo na tovar prechádza z predávajúceho na kupujúceho v momente prevzatia tovaru pod podmienkou zaplatenia celkovej kúpnej ceny.
 •  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.usarmy.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 25.5.2019.

II. Práva a povinnosti predávajúceho

 • Zákazníkom sa predávajúci zaväzuje dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré sú platné v deň objednania tovaru.
 • Predávajúci je povinný pri kúpe tovaru vystaviť doklad o kúpe a odovzdať kupujúcemu, resp. priložiť k zásielke, ktorou je objednaný tovar doručovaný na adresu určenia.
 • Predávajúci je povinný kupujúcemu - spotrebiteľovi - kúpený tovar vymeniť za iný alebo vrátiť peniaze bez zbytočného odkladu ak odstupuje od kúpnej zmluvy.
 • Predávajúci chráni osobné údaje kupujúcich.

III. Práva a povinnosti kupujúceho

 • Kupujúci má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“, ktorý tvorí súčasť týchto Všeobecných obchodných podmienok a je uverejnený na stránke www.usarmy.sk. a v zmysle Občianskeho zákonníka a platnej prislúchajúcej legislatívy.
 • Odoslaním, resp. kliknutím na tlačidlo OBJEDNAŤ v  e-shope - internetovom obchode - stránky www.usarmy.sk, si kupujúci objednal tovar, ktorý predávajúci popísal - jeho vlastnosti, farbu, veľkosti atď. Týmto úkonom kupujúci súhlasí s tým, že za objednaný tovar je potrebné aj zaplatiť kúpnu cenu, ktorá je uvedená pri každom druhu tovaru v mene EUR aj vrátane DPH. K tejto cene ešte ku každej objednávke predávajúci účtuje aj expedičné náklady, ktoré sú aktuálne uverejnené na stránke www.usarmy.sk.
 • Kupujúci, teda spotrebiteľ má právo tovar vrátiť a požiadať o výmenu za iný typ, veľkosť alebo farbu alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu. Pri odstúpení od zmluvy spotrebiteľ  znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, rovnako aj pri výmene za iný tovar. Pri výmene tovaru predávajúci účtuje náklady na prepravu kupujúcemu podľa aktuálnych cien za prepravu, uvedených na stránke www.usarmy.sk.
 • Odporúčame, aby tovar, ktorý kupujúci zasiela predávajúcemu ako reklamáciu, výmenu alebo tovar chce vrátiť, nezasielal na dobierku.
 • Odporúčame, aby si kupujúci pri prevzatí zásielky skontroloval  neporušenosť obalu. Ak je obal na zásielke porušený, odporúčame  túto skutočnosť ohlásiť pri preberaní zásielky pošte alebo prepravnej spoločnosti a požiadať o spísanie škodového protokolu.

IV. Dodacie podmienky

 • Miestom dodania tovaru je adresa  udaná kupujúcim.
 • Tovar, ktorý je dostupný na sklade, expedujeme na základe objednávky v nasledujúci pracovný deň, najneskôr však tretí pracovný deň po obdržaní objednávky.
 • Pokiaľ časť objednaného tovaru nemáme práve na sklade, alebo tovar na sklade nemáme v dostatočnom množstve, farbe, veľkosti atď., zákazníka v čo najkratšom čase, spravidla najneskôr ďalší pracovný deň, informujeme e-mailom alebo telefonicky o termíne doplnenia skladových zásob, na základe toho sa môže zákazník rozhodnúť aj o zrušení objednávky resp. o odstúpení od zmluvy.
 • Každá zásielka je poistená proti strate a poškodeniu počas prepravy. Pri preberaní zásielky od prepravnej spoločnosti  odporúčame skontrolovať neporušenosť obalov. Ku každej zásielke predávajúci účtuje aj prepravné náklady, tzv. expedičné náklady, ktorých výška je aktuálne uvedená na stránke www.usarmy.sk.
 • Zásielky do Českej republiky

  • Zásielky do ČR vybavujeme formou úhrady vopred, na základe vopred dohodnutých podmienok, (zaslanie predfaktúry s podrobnými pokynmi na úhradu).
  • Prepravné náklady budú dohodnuté so zákazníkom individuálne podľa množstva, hmotnosti a ceny objednaného tovaru na základe cenníka prepravnej spoločnosti alebo Slovenskej pošty, a.s.

V. Cena tovaru a platobné podmienky

 • Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH.
 • Cena tovaru na našej stránke e-shopu www.usarmy.sk sa môže líšiť od ceny tovaru v našej kamennej predajni - v prevádzke.
 • Ceny tovaru uvedené na našej stránke e-shopu www.usarmy.sk sú platné len pri zaslaní objednávky on-line cez náš e-shop.
 • Garantujeme Vám tú cenu tovaru, ktorá je platná v čase zaslania Vašej objednávky.
 • Vyhradzujeme si právo tlačových chýb.
 • Dokladom o predaji je faktúra  /daňový doklad/, ktorá je pripojená ku každej zásielke alebo pri platbe v hotovosti doklad o nákupe z VRP,  ktoré zároveň slúžia ako dodací a záručný list, resp. doklad o nákupe. K cene tovaru, ktorý sa zasiela kupujúcemu prostredníctvom prepravnej spoločnosti, sa pripočítavajú náklady na expedíciu.
 • Expedičné náklady účtuje predávajúci ku každej objednávke, ktorú zasiela na adresu určenia prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo pošty. Výška nákladov na prepravu je uvedená pred odoslaním objednávky alebo  na stránke www.usarmy.sk.

Formy úhrady

Platba v hotovosti alebo platobnou kartou
Pri nákupe tovaru v prevádzke predávajúceho za hotovosť alebo platobnou kartou, predávajúci vystaví kupujúcemu doklad o zaplatení kúpnej ceny za tovar z VRP, ktorý zároveň slúži ako dodací a záručný list.
Dobierka
Dobierka je najrozšírenejšia forma úhrady za objednaný tovar. Dobierku - cenu za tovar a expedičné náklady uhradí zákazník pri preberaní zásielky od kuriéra alebo Slovenskej pošty. Dobierku zasielame  prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérom prepravnej spoločnosti GLS.
Platba po dodaní tovaru
V prípadoch, kedy je tovar dodaný skôr ako bol uhradený, je v deň odoslania tovaru vystavený daňový doklad a zaslaný spolu s tovarom na adresu udanú kupujúcim. Tento spôsob úhrady sa využíva iba pri vopred dohodnutých formách a hlavne pri podnikateľských subjektoch. Platbu po dodaní tovaru je kompetentný schváliť výlučne predávajúci individuálne. Nemožno si tento spôsob platby nárokovať bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.


VI. Nedoručené zásielky

Ak sa zásielka predávajúcemu vráti ako nedoručená bez zavinenia predávajúceho (prepravná spoločnosť adresáta nenašla, nevyrozumela ho o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, ...) zákazníka predávajúci vyrozumie telefonicky alebo e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako má postupovať ďalej.

VII. Reklamácie

O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:
 • na telefónnom čísle: +421 905 544 638
 • na e-mailovej adrese: katalog@usarmy.sk
 • na poštovej adrese: CONTACT-TURNER, Army Shop, areál Jokey, Hradná 3, 945 01 Komárno
 • Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s Reklamačným poriadkom a platnými právnymi predpismi platnými v SR. /Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa/
 • Reklamačný poriadok  je nedeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných  obchodných podmienok. Reklamačný poriadok je uverejnený na stránke www.usarmy.sk.

VIII. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

(platí pre zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom e-shopu na stránke www.usarmy.sk a ktorí sú považovaní za spotrebiteľa - neplatí pre kupujúcich - podnikateľov, ktorí uvedú svoje IČO a iné identivikačné údaje pre firmy)

Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14. dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím,  informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením a to písomnou formou v listinnej podobe na adresu ARMY SHOP, Ing. Turner Peter - CONTACT, areál Jokey, prev. Hradná 3, 945 01 Komárno, alebo e-mailom - na našu e-mailovú adresu: katalog@usarmy.sk, pričom na tento účel môžete použiť - vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy (prístupný na našej internetovej stránke) alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.usarmy.sk.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Zákazník - kupujúci  najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle tovar späť na adresu CONTACT - TURNER, ARMY-SHOP, Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Odporúčame tovar zaslať ako balík poistenou zásielkou. Tovar nám, prosím, nezasielajte dobierkou. K tovaru do balíka priložte doklad o kúpe - kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník - kupujúci.
Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, nepoužívaný. Tovar odporúčame zaslať v obale, v ktorom nehrozí jeho poškodenie, vzhľadom k jeho povahe a vlastnostiam. 
Kúpna cena Vám bude vrátená po obdržaní vráteného tovaru a to bez zbytočného odkladu ihneď,   najneskôr však  do 14 dní  odo dňa prijatia Vašej zásielky s vráteným tovarom.
Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci / zákazník, spotrebiteľ/ v zmysle §3 ods. 1, písm. i) zákona 102/2014 Z.z. ako aj § 10 ods. 3. Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške cca 2,70 až 4,- EUR, ale aj podľa hmotnosti a poistenia zásielky na základe zvolenej prepravnej spoločnosti.

IX. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.usarmy.sk je Ing. TURNER - CONTACT, prevádzka: areál Jokey, Hradná 3, 945 01 Komárno, IČO: 14071100, DIČ: 1020365786, IČ DPH: SK1020365786 (prevádzkovateľ a predávajúci).

Úplné znenie dokumentu na základe legislatívy GDPR nájdete v časti OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Pred nakupovaním v e-shope sa môžete zaregistrovať alebo môžete nakupovať bez registrácie.. Pri registrácii a nakupovaní nám poskytujete niektoré Vaše údaje:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (fakturačná adresa a/alebo adresa doručenia),
 • Vaša e-mailová adresa (na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami a pre prepravné spoločnosti),
 • ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
 • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami a pre prepravné spoločnosti),
 • obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre účely vystavenia daňových dokladov).

Tieto údaje sa uchovávajú, aby ste pri každej návšteve internetového obchodu nemuseli znova vypisovať všetky potrebné údaje. V prípade, že si Vašu registráciu želáte zrušiť, informujte nás prosím e-mailom na adresu: katalog@usarmy.sk. Vaše konto bude okamžite deaktivované. Kedykoľvek po prihlásení sa na našej stránke www.usarmy.sk si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby zmeniť.

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným osobám a organizáciám s výnimkou prepravných spoločností, Slovenskej pošty, aby mohla byť Vaša objednávka správne a načas vybavená a doručená. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.


O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:

 • na telefónnom čísle: +421 905 544 638
 • na e-mailovej adrese: katalog@usarmy.sk
 • na poštovej adrese: CONTACT-TURNER, Army Shop, areál Jokey, Hradná 3, 945 01 Komárno
 • X. ALTERNATÍVNERIEŠENIE SPOROV

  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec,spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/.Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov.Medzi subjektami ARS má spotrebiteľ právo voľby.

  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom spotrebiteľ - kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  V prípade predaja tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom:katalog@usarmy.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dni od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (ďalej en subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa paragrafu 3 zákona391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr./

  Tento doplnok k Obchodným podmienkam, resp.jeho čl. X a k Reklamačnému poriadku, resp. jeho čl. 6, nadobúda účinnosť 1.2.2016

  Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX  49A, 950 50 Nitra 1

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

XI. Záverečné ustanovenie

Odoslaním objednávky resp. nákupom a zaplatením kúpnej ceny za tovar, kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok.