TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14. dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Od zmluvy môžete odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás prosím informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením a to písomnou formou v listinnej podobe na adresu ARMY SHOP, Ing. Turner Peter - CONTACT, areál Jokey, prev. Hradná 3, 945 01 Komárno, alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči - e-mail - na našu e-mailovú adresu: katalog@usarmy.sk, pričom na tento účel môžete použiť - vyplniť a zaslať formulár na odstúpenie od zmluvy (prístupný na našej internetovej stránke) alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.usarmy.sk.Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Zákazník  najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zašle tovar späť na adresu CONTACT - TURNER, ARMY-SHOP, Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Odporúčame tovar zaslať ako balík poistenou zásielkou. Tovar nám, prosím, nezasielajte dobierkou. K tovaru do balíka priložte doklad o kúpe - kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník - kupujúci.Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, nepoužívaný.Tovar spolu s dokladom o kúpe zašlite v obale, v ktorom nehrozí jeho poškodenie, vzhľadom k jeho povahe a vlastnostiam.  

Kúpna cena Vám bude vrátená  bez zbytočného odkladu ihneď, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy resp. po obdržaní vráteného tovaru. 


Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - v zmysle §3 ods. 1, písm. i) zákona 102/2014 Z.z. ako aj § 10 ods. 3. Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške cca 2,70 až 4,- EUR bez DPH, podľa druhu, váhy a poistenia zásielky a podľa zvolenej prepravnej spoločnosti.