TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Súhlas so spracovaním osobných údajov - newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zasielania e-mailových obchodných oznámení

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a e-mailová adresa spoločnosťou Ing. Turner Peter – CONTACT, so sídlom prevádzky Hradná 3, areál JOKEY, 945 01 Komárno, IČO 14071100, zapísaný v Živnostenskom registri pod číslom 401-3251 ako prevádzkovateľom, aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), a to za účelom zasielania marketingovej komunikácie, týkajúcej sa všeobecných informácií o novinkách a akciách a o spokojnosti prostredníctvom e-mailu. Osobné údaje budú spracované za účelom zaradenia do databázy pre zasielanie on-line obchodných oznámení - so zasielaním správ reklamného charakteru a správ elektronickej pošty - správ prieskumov spokojnosti. Súhlas udeľujem na dobu až do odvolania. Obchodné správy marketingového charakteru sú rozposielané prostredníctvom stránky mailerlite.com a správy ohľadne prieskumu spokojnosti prostredníctvom Heureka Shopping, s.r.o. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím krajinám. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať a to zaslaním listu, e-mailu, alebo kliknutím na odkaz v každom obchodnom oznámení. Vezmite prosím na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo vziať svoj súhlas so spracovávaním kedykoľvek späť, požadovať od Prevádzkovateľa informáciu o tom, aké Vaše osobné údaje spracováva, nechať Vaše spracovávané údaje aktualizovať, opraviť alebo požiadať o obmedzenie ich spracovania, požadovať od Prevádzkovateľa vymazanie osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný a oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov, na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením, v prípade pochybností obrátiť sa na Prevádzkovateľa alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť Ing. Turner Peter – CONTACT na e-mailovej adrese uvedenej v kontaktoch. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Viac o ochrane osobných údajov sa dočítate v časti „Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ing. Turner Peter – CONTACT, prev. Hradná 3, 945 01 Komárno. Spoločnosť zodpovednú osobu neurčuje, nakoľko nespĺňa ani jednu z podmienok kapitoly 4 oddiel 4 Nariadenia GDPR. Spoločnosť – prevádzkovateľa je možné kontaktovať:
a) písomne zaslaním listu na adresu prevádzkovateľa uvedenú vyššie
b) elektronicky zaslaním e-mailu na katalog@usarmy.sk
c) telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 544 638

Právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“).

Príjemcami osobných údajov sú:
• Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Karlín, 18600 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727
• UAB MailerLite, Paupio st. 46, 11341 Vilnius, Litovská republika, LT100007448516, ICO: 302942057

K prenosu osobných údajov do tretích krajín nedochádza. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a má voči Prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa na vyššie uvedených kontaktoch.Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“), príslušný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.