TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Reklamačný poriadok

Ing. Turner Peter – CONTACT, prevádzka: Hradná 3, Komárno
IČO: 14071100
IČ DPH: SK1020365786
                                                                                                                  /ďalej ako predávajúci/

Reklamačný poriadok slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií. Je vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka a Zákone o ochrane spotrebiteľa  a jeho dodatkov v platnom znení. Tento reklamačný poriadok platí len pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definíciu spotrebiteľa. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania /ďalej ako kupujúci/.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od firmy Ing. Turner Peter – Contact, Komárno, IČO: 14071100 (ďalej len predávajúci).
2. Tento Reklamačný poriadok môže byť priebežne aktualizovaný alebo menený predávajúcim, najmä v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov SR.

Čl. 2
Právo na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať.
V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto závady a predávajúci túto vadu odstráni na vlastné náklady.
V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy a predávajúci vráti kupujúcemu cenu tovaru bez zbytočného odkladu ihneď.
Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar na skladových zásobách nemá, ponúkne kupujúcemu podobný tovar za podobnú cenu alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru bez zbytočného odkladu. Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.
Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať  v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
Odporúčame, aby kupujúci používal tovar len na určený účel a dodržiaval známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.
Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje  na výrobné závady a záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku , t.j. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:
 • na telefónnom čísle: +421 905 544 638
 • na e-mailovej adrese: katalog@usarmy.sk
 • na poštovej adrese: CONTACT-TURNER, Army Shop, areál Jokey, Hradná 3, 945 01 Komárno

Čl. 3
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

 Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie.  Spolu s reklamovaným tovarom a popisom závady -  prosíme predložiť aj doklad,  ktorý dokazuje skutočnosť, že tovar bol  zakúpený u predávajúceho a že je ešte v záruke. 
O prijatí reklamácie podanej osobne predávajúci vystaví kupujúcemu „Reklamačný list".
V prípade, že reklamáciu si kupujúci neuplatňuje osobne, ale reklamovaný tovar zasiela prepravnou spoločnosťou resp. Slovenskou poštou, prosíme  údaje zaslať písomne spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceho: CONTACT-TURNER, Army Shop, areál Jokey, Hradná 3, 945 01 Komárno.  Reklamácie nám prosím nezasielajte na dobierku.
Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru, resp. nekompletnosť zásielky, túto reklamáciu odporúčame kupujúcemu uplatniť čo najskôr.
Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená ihneď - predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní.

Čl. 4
Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za všetky výrobné vady, ktoré sa na tovare prejavia počas trvania záručnej doby.
  Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená ihneď - predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní.

   Čl. 5
   Záručná doba, lehoty pre uplatňovanie reklamácie

   • Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od nákupu.
   • Pri predaji použitých vecí má kupujúci právo uplatniť reklamáciu do 12 mesiacov od nákupu.
   • Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru, resp. dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
   • Odporúčame kupujúcemu uplatniť  reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení závady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a aby bolo možné správne určiť pôvod chyby.
   • Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. 
   • O vybavení reklamácie bude predávajúci  kupujúceho informovať.
   • Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri prevzatí tovaru, túto reklamáciu odporúčame uplatniť čo najskôr.
   • V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka, resp. obal zásielky, v ktorom mu bol objednaný tovar zaslaný, je poškodený, odporúčame s prepravnou spoločnosťou spísať "Škodový protokol".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Čl. 6
   • ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


    Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota

    neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

    Zoznam subjektov alternatíneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Na uvedenej stránke sú zverejnené aj ďalšie dôležité informácie o alternatívnom riešení sporov pre spotrebiteľov. Medzi subjektami ARS má spotrebiteľ právo voľby.

    Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom spotrebiteľ - kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   • V prípade predaja tovaru alebo poskytovania služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom: katalog@usarmy.sk) ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dni od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa paragrafu 3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa paragrafu 12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr./

    Tento doplnok k Obchodným podmienkam a k Reklamčnému poriadku, resp. čl. 6 tohto Reklamačného poriadku, nadobúda účinnosť 1.2.2016

   Tento „Reklamačný poriadok“ nadobúda účinnosť dňom 22.05.2019