TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Reklamačný poriadok

Ing. Turner Peter – CONTACT, prevádzka: Hradná 3, Komárno
IČO: 14071100
IČ DPH: SK1020365786


Reklamačný poriadok slúži k zaisteniu správneho postupu pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií. Je vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka, zákona č. 40/1964 Zb. a Zákone o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 a jeho dodatkov v platnom znení. Tento reklamačný poriadok platí len pre zákazníkov, ktorí spĺňajú definícu spotrebiteľa, sú teda koncovými užívateľmi a nie podnikateľskými subjektami.
Platné právne predpisy za spotrebiteľa považujú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (Občiansky zákonník), ďalej osobu, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú spotrebu alebo pre potreby príslušníkov svojej domácnosti (Zákon o ochrane spotrebiteľa), ďalej fyzickú osobu, ktorá tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Kupujúci, ktorí nakúpili tovar od predávajúceho a ďalej ho predávajú tretím osobám, obchodujú s ním, montujú či inštalujú do ďalších produktov pre inú osobu, resp. tovar akokoľvek používajú pre svoju podnikateľskú činnosť, sa nepovažujú za spotrebiteľa.

Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od firmy Ing. Turner Peter – Contact, Komárno, IČO: 14071100 (ďalej len predávajúci).
2. To, že bol kupujúci oboznámený s reklamačným poriadkom a záručnými podmienkami, kupujúci potvrdzuje zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy.
3. Tento Reklamačný poriadok môže byť priebežne aktualizovaný alebo menený predávajúcim, najmä v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov SR.

Čl. 2
Právo na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo zakúpený tovar reklamovať.
V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na tovare odstrániteľná, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie tejto závady a predávajúci túto vadu odstráni na vlastné náklady.
V prípade, že je reklamácia oprávnená a vada na výrobku neodstrániteľná, kupujúci má právo na výmenu tovaru, resp. na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Ak predávajúci nemôže reklamovaný tovar vymeniť za rovnaký tovar z dôvodu, že takýto tovar na skladových zásobách nemá, ponúkne kupujúcemu podobný tovar za podobnú cenu alebo kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a predávajúci vráti kupujúcemu cenu reklamovaného tovaru. Ak tovar nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade vedel, alebo ju sám spôsobil.
Ak sa vyskytuje na zakúpenom tovare vada, kupujúci má právo túto vadu reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné, aby bol reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
Kupujúci je povinný používať tovar len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie.
Uplatnenie práva na reklamáciu sa vzťahuje len na výrobné závady a záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti výrobku , t.j. s dobou počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania vydržať.

O postupoch vybavovania a uplatňovania reklamácií, sťažností a podnetov sa spotrebitelia môžu informovať nasledovnými spôsobmi:
 • na telefónnom čísle: +421 905 544 638
 • na e-mailovej adrese: katalog@usarmy.sk
 • na poštovej adrese: CONTACT-TURNER, Army Shop, areál Jokey, Hradná 3, 945 01 Komárno

Čl. 3
Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu uplatňuje kupujúci na mieste, kde tovar zakúpil. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné doložiť:
 • identifikačné údaje kupujúceho
 • daňový doklad - faktúru alebo doklad z ERP, ktorým bol tovar zakúpený a na ktorom je jasne a viditeľne uvedený druh tovaru, množstvo, jeho cena a dátum a miesto nákupu
 • názov tovaru a jeho druh, veľkosť, farbu, atď.
 • cenu tovaru
 • presný popis závady na tovare, prípadne ako došlo k vade na tovare
 • reklamovaný tovar v stave, ako je uvedené v čl. 2.
O prijatí reklamácie podanej osobne predávajúci vystaví kupujúcemu „Reklamačný list“ s uvedením identifikačných údajov kupujúceho, dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy bol tovar zakúpený, presný popis vady na reklamovanom tovare, pečiatka a podpis predávajúceho.
V prípade, že reklamáciu si kupujúci neuplatňuje osobne, ale reklamovaný tovar zasiela prepravnou spoločnosťou resp. Slovenskou poštou, je povinný všetky údaje zaslať písomne spolu s reklamovaným tovarom na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko – poistenie balíka. Bez hore uvedených údajov nemôžeme prijať reklamáciu. Reklamácie zaslané na dobierku nemôžeme prijať.
Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, resp. nekompletnosť zásielky, túto reklamáciu je povinný uplatniť do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru.
Kupujúci má právo, aby jeho reklamácia bola vybavená čo najskôr, najneskôr však do 30 dní.

Čl. 4
Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare prejavia počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
 • ktoré kupujúci spôsobil sám,
 • o ktorých kupujúci pred prevzatím tovaru vedel,
 • na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobené bežným používaním, (čl. 2 RP), nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním, nesprávnym servisom, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru
 • ktoré vznikli resp. boli opravované a upravované dôsledkom neodborného zásahu bez predchádzajúceho vedomia predávajúceho.
V prípade, že reklamovaná závada bola spôsobená zákazníkom, najmä poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním a používaním výrobku v nevhodných podmienkach, zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou, t.j. osobou, ktorú neurčil predávajúci ako kompetentnú osobu pre odstránenie závady na predmete reklamácie.

Čl. 5
Záručná doba, lehoty pre uplatňovanie reklamácie

 • Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe, ak na záručnom liste nie je uvedená iná doba.
 • Pri predaji použitých vecí má kupujúci právo uplatniť reklamáciu do 12 mesiacov od prevzatia tovaru, resp. odo dňa vystavenia dokladu o kúpe. Predávajúci zodpovedá len za vady, ktoré sa ukážu pri preberaní tovaru, s výnimkou tých, ktoré vznikli použitím alebo opotrebením. Za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí použitého tovaru predávajúci nezodpovedá.
 • Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru, resp. dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
 • Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení závady, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a aby bolo možné správne určiť pôvod chyby.
 • Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní, vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 • O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho, ktorý je povinný si reklamovaný tovar prevziať. Kupujúci je povinný prevziať reklamovaný tovar ihneď po oznámení, že jeho reklamácia je vybavená, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru a to aj bez oznámenia predávajúceho.
 • Ak kupujúci zistí množstevné rozdiely pri dodaní tovaru prostredníctvom prepravnej spoločnosti, resp. nekompletnosť zásielky, túto reklamáciu je povinný uplatniť do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka, resp. obal zásielky, v ktorom mu bol objednaný tovar zaslaný, je poškodená, je povinný spísať s prepravnou spoločnosťou, ktorou mu je zásielka doručená, „Škodový protokol“ a neodkladne informovať predávajúceho o stave zásielky v prípade, že zásielka nie je kompletná. Túto skutočnosť však je potrebné uviesť v „Škodovom protokole“. Za takéto poškodenie zásielky predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť a nemôže prijať reklamáciu.
Tento „Reklamačný poriadok“ nadobúda účinnosť dňom 01.05.2014
Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.