TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Reklamačný poriadok pre firmy

Ing. Turner Peter – CONTACT, prevádzka: Hradná 3, Komárno
IČO: 14071100
IČ DPH: SK1020365786
www.usarmy.sk


Čl. 1
Všeobecné ustanovenia

1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na prípady, kedy bol tovar zakúpený od firmy Ing. Turner Peter – Contact, Komárno, IČO: 14071100 (ďalej len predávajúci) kupujúcim, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom (vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje pre firmy - IČO, DIČ, IČ DPH atď.) - (ďalej ako kupujúci) a nepovažuje sa za spotrebiteľa, nie je koncovým užívateľom - a na obchodno - právne vzťahy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
2. To, že bol kupujúci oboznámený s Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok, kupujúci potvrdzuje zároveň s uzatvorením kúpnej zmluvy.
3. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (kupujúci podľa čl. 1. bod 1) upravuje výlučne Obchodný zákonník a ostatné podmienky uvedené na stránke www.usarmy.sk.
4. Pre tento Reklamačný poriadok sa kupujúcim rozumie osoba, ktorá je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom zapísaným v ŽR, OR a/alebo vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje pre podnikateľské subjekty - IČO, DIČ, IČ DPH, atď. a tiež subjekty verejného práva - napr. štátny orgán, obec, atď. a táto osoba nie je koncovým užívateľom ani spotrebiteľom.
5. Predávajúci nepostupuje podľa ustanovení Zákona na ochranu spotrebiteľa, ak kupujúci nekupuje tovar a nepoužíva ho ako spotrebiteľ.
6. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožnia tovar prevziať a užívať ako aj umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo.
7. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva, resp. ako je uvedené na stránke www.usarmy.sk v popise jednotlivých druhov tovarov a je povinný ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom.
8. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až jeho úplným zaplatením kúpnej ceny.
9. Podstatné porušenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka predpokladá, že predávajúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo v tomto čase s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, bolo rozumné predvídať, že druhá strana nebude mať záujem na plnení predávajúceho pri takomto porušení zmluvy. Ak nie sú tieto kritériá podstatného porušenia zmluvy splnené, ide o nepodstatné porušenie. V pochybnostiach sa v zmysle Obchodného zákonníka predpokladá, že porušenie zmluvy je nepodstatné.
10. Tento Reklamačný poriadok môže byť priebežne aktualizovaný alebo menený predávajúcim, najmä v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov SR.
11. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka, resp. obal zásielky, v ktorom mu bol objednaný tovar zaslaný, je poškodená, odporúčame spísať s prepravnou spoločnosťou, ktorou mu je zásielka doručená, „Škodový protokol“ a neodkladne informovať predávajúceho o stave zásielky v prípade, že zásielka nie je kompletná alebo je poškodená. Túto skutočnosť však je potrebné uviesť v „Škodovom protokole“. Kupujúci však môže na základe zistenia, že obal zásielky je poškodený, túto od prepravnej spoločnosti neprevziať a napísať túto skutočnosť do „Škodového protokolu“.
12. Na nákup použitého tovaru sa vzťahujú osobitné pravidlá. 

Čl. 2
Nebezpečenstvo škody na tovare

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

Čl. 3
Vady tovaru

1. Zodpovednosť za škody sa riadi Obchodným zákonníkom.
2. Ak z prepravného dokladu, dokladu o odovzdaní tovaru alebo z vyhlásenia predávajúceho vyplýva, že dodáva tovar v menšom množstve alebo len časť tovaru, nevzťahujú sa na chýbajúci tovar ustanovenia o vadách tovaru.
3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
4. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho.

Čl. 4
Záruka za akosť

1. Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
2. Prevzatie záväzku zo záruky môže vyplynúť zo zmluvy alebo z vyhlásenia predávajúceho, najmä vo forme záručného listu. Účinky prevzatia tohto záväzku má aj vyznačenie dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale. Ak je v zmluve alebo v záručnom vyhlásení predávajúceho uvedená odlišná záručná doba, platí táto doba.
3. Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa doručenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
4. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
5. Ak v záručnom liste predávajúceho nie je uvedená iná doba záruky za akosť, všeobecná záručná doba v obchodno-právnych vzťahoch medzi predávajúcim a kupujúcim je 1 (jeden) rok odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, resp. odo dňa uvedeného na doklade o kúpe - faktúra, doklad z ERP

Čl. 5
Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou.
2. Kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
3. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu, keď predávajúci v súlade so zmluvou a Obchodným zákonom umožní kupujúcemu nakladať s tovarom alebo s dokladmi umožňujúcimi kupujúcemu nakladať s tovarom. Predávajúci môže robiť odovzdanie tovaru alebo dokladov závislým od zaplatenia kúpnej ceny.
4. Kupujúci je povinný tovar po doručení prezrieť a podľa možností čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare oznámiť predávajúcemu vady na tovare - akostné, množstevné, atď. Ak tak neurobí do 3 (troch) dní odo dňa doručenia tovaru, predávajúci neuzná dodatočné reklamácie tohto druhu.
5. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady na tovare podľa čl. 5, bod 4. a v zmysle čl. 3 - písomne a to na e-mailovú adresu kupujúceho: katalog@usarmy.sk, prípadne listom zaslaným na adresu: ARMY-SHOP, CONTACT - TURNER, areál JOKEY, prev. Hradná 3, 945 01 Komárno. Kupujúci je povinný uviesť konkrétny druh tovaru a presný popis vady na tomto tovare.
6. Ak je tovar odosielaný predávajúcim kupujúcemu, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia.
7. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
8. Ak kupujúci nevykonal prehliadku tovaru v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, predávajúci je oprávnený odmietnuť nároky kupujúceho.

Čl. 6
Zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie vád

1. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu (podľa čl. 5, bod 4 a 5), po tom, čo: - kupujúci vady zistil, - kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný vykonať.
2. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať ani v súdnom konaní.
3. V prípade kupujúcich - spotrebiteľov predávajúci postupuje podľa Reklamačného poriadku pre spotrebiteľov podľa Občianskeho zákonníka a Zákone o ochrane spotrebiteľa, ako aj iných súvisiacich predpisov a podmienok uvedených na stránke www.usarmy.sk. Platné právne predpisy za spotrebiteľa považujú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (Občiansky zákonník), ďalej osobu, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú spotrebu alebo pre potreby príslušníkov svojej domácnosti (Zákon o ochrane spotrebiteľa), ďalej fyzickú osobu, ktorá tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby kupuje a tie jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Kupujúci, ktorí nakúpili tovar od predávajúceho a ďalej ho predávajú tretím osobám, obchodujú s ním, montujú či inštalujú do ďalších produktov pre inú osobu, resp. tovar akokoľvek používajú pre svoju podnikateľskú činnosť, sa nepovažujú za spotrebiteľa.

Čl. 7
Nároky z vád tovaru pri podstatnom porušení zmluvy

1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže kupujúci: požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
2. Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 1 kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. V opačnom prípade má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
3. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť.
4. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Čl. 8
Nároky z vád tovaru pri nepodstatnom porušení zmluvy

1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.
2. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody.
3. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v uvedenej lehote, môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak vopred upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.
4. Ak kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa vlastného uváženia opravou alebo dodaním náhradného tovaru. Pri dodaní náhradného tovaru je kupujúci povinný vrátiť pôvodne dodaný tovar predávajúcemu v nepoškodenom, pôvodnom stave.
5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru, nezodpovedá ani za vady, na ktoré bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny. Predávajúci nemôže zodpovedať ani za vady, ktoré spôsobil kupujúci neodbornou a nešetrnou manipuláciou, násilné poškodenie, používanie v rozpore s návodom, predávajúci ďalej nezodpovedá za vady spôsobené pri živelnej katastrofe. Pre posúdení vád je kupujúci povinný predávajúcemu tovar predložiť. Predávajúci neprevezme zásielky zasielané na dobierku.

Čl. 9
Osobitné ustanovenia o účinkoch odstúpenia od zmluvy

1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil kupujúcemu (čl. 5, bod 4).
2. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

Čl. 10
Spotrebiteľské reklamácie

Reklamácie, pri ktorých je kupujúcim spotrebiteľ, sa riadia osobitným Reklamačným poriadkom.


Tento „Reklamačný poriadok“ nadobúda účinnosť dňom 01.05.2014
Táto webová stránka používa cookies. Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.