TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY +421 905 544 638
sk en
sk en

Reklamačný poriadok pre firmy

Ing. Turner Peter – CONTACT, prevádzka: Hradná 3, Komárno
IČO: 14071100
IČ DPH: SK1020365786
www.usarmy.sk1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na prípady, kedy bol tovar zakúpený od firmy Ing. Turner Peter – Contact, Komárno, IČO: 14071100 (ďalej len predávajúci) kupujúcim, ktorý je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom (vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje pre firmy - IČO, DIČ, IČ DPH atď.) - (ďalej ako kupujúci) a nepovažuje sa za spotrebiteľa, - a na obchodno - právne vzťahy v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.
2. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim  upravuje  Obchodný zákonník.
3. Pre tento Reklamačný poriadok sa kupujúcim rozumie osoba, ktorá je právnickou osobou, fyzickou osobou - podnikateľom zapísaným v ŽR, OR a/alebo vo svojej objednávke uviedol identifikačné údaje pre podnikateľské subjekty - IČO, DIČ, IČ DPH, atď. a tiež subjekty verejného práva - napr. štátny orgán, obec, atď. a táto osoba sa nepovažuje za spotrebiteľa.
4. Predávajúci nepostupuje podľa ustanovení Zákona na ochranu spotrebiteľa, ak kupujúci nie je považovaný za spotrebiteľa. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5. Predávajúci je povinný kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožnia tovar prevziať a užívať ako aj umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo.
6. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva, resp. ako je uvedené na stránke www.usarmy.sk v popise jednotlivých druhov tovarov a je povinný ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom.
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8. Podstatné porušenie kúpnej zmluvy  sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Tento Reklamačný poriadok môže byť priebežne aktualizovaný alebo menený predávajúcim, najmä v súvislosti so zmenou legislatívnych predpisov SR.
10. V prípade, že kupujúci zistí, že zásielka, resp. obal zásielky, v ktorom mu bol objednaný tovar zaslaný, je poškodená, odporúčame spísať s prepravnou spoločnosťou, ktorou mu je zásielka doručená, „Škodový protokol“ a  informovať predávajúceho o stave zásielky v prípade, že zásielka nie je kompletná alebo je poškodená. Túto skutočnosť však je potrebné uviesť v „Škodovom protokole“. Kupujúci však môže na základe zistenia, že obal zásielky je poškodený, túto od prepravnej spoločnosti neprevziať a napísať túto skutočnosť do „Škodového protokolu“.
11. Na nákup použitého tovaru sa vzťahujú osobitné pravidlá.